Meme ve Tiroid Cerrahisi

WOC > Tıbbi Birimlerimiz > Genel Cerrahi > Meme ve Tiroid Cerrahisi

Meme Koruyucu Cerrahi Nedir?

Meme koruyucu cerrahi, sadece meme kanseri bulunan alanın çevresindeki bir miktar sağlam dokunun ameliyatla çıkarılarak, memenin geri kalan kısmının (böylece meme bütünlüğünün) korunmasının sağlandığı operasyondur. Meme kanserinin erken teşhis edilmesiyle birçok hastada uygulanabilir bir yöntemdir. Meme koruyucu cerrahi uygulanabilmesi, tümörün; tipi, büyüklüğü, meme içindeki yaygınlığı ve hastaya ait diğer bazı faktörlerin uygunluğuna bağlıdır. 

Onkoplastik cerrahi yöntemleriyle (Hastanın memesi üzerinde çeşitli plastik cerrahi yöntemleri ile geniş doku alanları çıkartılsa da memenin yeniden şekillendirilmesi ve diğer memenin de simetrik olarak düzeltilmesi) büyük kitlelerde de memenin tekrar oluşturulması mümkün olmaktadır.  Erken evre meme kanserlerinin birçoğunda meme koruyucu cerrahi yapılabildiği gibi, ileri evre meme kanserlerinde de ameliyat öncesi verilen kemoterapi sonrasında meme koruyucu cerrahiye uygun hale gelen kanserlerde de uygulanabilir. Bu cerrahi yöntemi, hastalarda kanserin tekrarlaması endişesini oluşturur. Yapılan çalışmalar memenin tamamının alınması yani mastektomi uygulanan hastalar ile meme koruyucu cerrahi yapılan hastalar arasında hayatta kalış süresi açısından fark olmadığını göstermiştir. Bir önemli nokta da meme koruyucu cerrahi yapılan hastalara ameliyat sonrası büyük çoğunlukla radyoterapi (ışın tedavisi) yapılır ki bu, kanserin tekrarlama riskini azaltır.  

Mastektomi nedir?

Tüm meme dokusunun ameliyatla çıkarılması işlemine Mastektomi denir. Meme koruyucu cerrahiye uygun olmayan hastalarda tedavi seçeneğidir. Belirli tiplerdeki kanserlerde, büyük tümörlerde, daha önce radyoterapi almış hastalarda ve hastaya özgü bazı diğer faktörlerin bulunması durumunda tercih edilen cerrahi yöntemdir. 

Mastektomi sonrasında ya da ameliyat sırasında protezler veya kişinin kendi dokuları kullanılarak meme rekonstrüksiyonları (yeniden yapılma) gerçekleştirilebilir. Genetik geçişli kanser tespit edilen hastalarda veya genetik mutasyonları kanser gelişimi öncesinde tespit edilen hastalarda her iki memeye risk azaltıcı mastektomi yapılmaktadır.

Meme Kanserinde Lenf Bezlerine Yönelik Cerrahi Yöntemler

Memenin lenfatik dolaşımı büyük ölçüde koltuk altı yani aksilla lenf bezlerine doğru olur. Meme kanserinin evrelendirilmesinde ve tedavisinde koltuk altı bezlerinde tümör yayılımı olup olmaması önemlidir. Geçmiş dönemlerde her hastada standart olarak koltuk altı lenf bezleri ameliyat sırasında büyük ölçüde çıkarılırken günümüzde gelişen tedavi seçenekleri ile bu lenf bezleri çoğunlukla korunmaktadır. Lenf bezlerine yönelik cerrahi tanı konmuş hastalarda meme kanseri cerrahisinin bir parçası olarak aynı seansta yapılabildiği bazı durumlarda ikinci bir seans olarak da yapılabilir.  Lenf bezlerine yönelik cerrahinin iki ana tipi vardır. 

Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB)

Özel boyalar ya da nükleer tıp yöntemleri kullanılarak kanser hücrelerinin olup olmadığının değerlendirildiği bir yöntemdir. Ameliyat öncesi muayene ve görüntüleme yöntemleri ile koltuk altı bezlerinde yayılım şüphesi bulunmayan hastalarda bahsedilen yöntemlerle tespit edilen 1-3 lenf bezinin ameliyat sırasında patolojik olarak değerlendirmesi yapılır. Bu sayede koltuk altına yapılacak geniş cerrahinin hastaya getirebileceği yan etkilerden büyük ölçüde kaçınılır. 

Aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND

Koltuk altında yayılım olan hastalarda bu bölgedeki lenf bezlerinin büyük ölçüde çıkarıldığı bir ameliyattır.

Mastektomi sırasında ya da sonrasında meme rekonstrüksiyonu

Memenin, eş zamanlı ya da geç dönemde cerrahi ile yeniden yapılandırılması mümkündür.  Bu amaçla protez materyaller ve kişinin kendi dokularının kullanılarak meme rekonstrüksiyonları yapılabilir.

Tiroid Nodülü Nedir?

Tiroid nodülleri, tiroid bezi içerisinde ortaya çıkan kitlesel oluşumlardır. Bunlar tamamen katı yapıda olabilecekleri gibi, içleri sıvı dolu ya da karma vasıfta olabilirler. Birçok tiroid nodülü boyunda dışarıdan görülecek boyutta şişlikler yaratmadığı sürece belirti vermez. Bu nodüller çoğunlukla yapılan muayeneler ve ultrason görüntülemeleri esnasında tespit edilir. Nodüllerin bir kısmı havayoluna veya yemek borusuna baskı yaparak, nefes darlığı ve yutma güçlüğü şeklinde belirti verebilir. Aşırı hormon salgılama kapasitesine sahip tiroid nodüllerinde çarpıntı, aşırı terleme, ellerde titreme gibi belirtiler gözlenir. 

Tiroid bezi hastalıklarında tanı

Tiroid bezi hastalıklarının tanısı;

  • Boyun muayenesi, 
  • ultrasonografi, 
  • tiroid hormonu ve diğer tiroid ile ilişkili kan tetkiklerindeki değişikliklerin tespiti ile konulmaktadır. 

Hastada, muayene ile ele gelen nodüllerin varlığı veya hormon yüksekliği yada düşüklüğüne bağlı bulgular tespit edilebilir. Tiroid ultrasonografisi ile tiroid bezinin yapısı değerlendirilmektedir. Kan testleri ile hipertiroidi, hipotiroidi ve tiroide ait diğer hastalıkların teşhisi yapılabilir. Tiroid bezinde saptanan nodüllerin değerlendirilmesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yöntemi kullanılmaktadır. Şüphe arz eden nodüllerden iğne yardımı ile alınan hücrelerin patolojik incelemesi yapılır ve cerrahi gerektiren nodüllere bu inceleme neticesine göre karar verilir. 

Tiroid bezi hastalıklarının cerrahi tedavilerinde kullanılan yöntemler

Hipertiroidinin en sık nedeni olan Graves hastalığında tiroid bezinin tamamının çıkarıldığı (total tiroidektomi) ameliyatı yapılır. Eğer hipertiroidinin nedeni aşırı çalışan bir nodül ise ve bezin diğer tarafında başka nodüller yoksa, tek taraflı tiroidektomi uygulanır. Tiroid bezinde kanser saptanması durumunda genellikle total tiroidektomi ameliyatı ile tüm tiroid dokusu ve o bölgedeki lenf bezleri ameliyatla çıkarılabilir. Bazı özel durumlar veya kanser tiplerinde tek taraflı tiroidektomi de yapılabilir. 

Paratiroid Bezi Nedir?

Paratiroid bezler, boynun her iki yanında tiroid bezi üzerinde bulunan toplam 4 adet bez olup, vücuttaki kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid hormonunu salgılayan küçük bezlerdir.

Paratiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

Paratiroid bezin genellikle bir tanesinde ya da nadiren iki tanesi veya tümünde aşırı büyüme ve kontrolsüz hormon salgılama durumu yani hiperparatiroidi ortaya çıkabilir. Eğer tek tek bezlerde bu durum ortaya çıkıyorsa buna paratiroid adenomu adı verilir. Tümünde ortaya çıkması halinde paratiroid hiperplazisi denir. Bu durumlarda kan kalsiyum düzeyi yükselir. Kalsiyum yüksekliği böbrek taşları oluşumundan kemik erimesine, damar sertleşmesine ve duygudurum bozukluklarına kadar birçok probleme yol açabilir.

Paratiroid Bezi Hastalıklarında Tanı 

Hiperparatiroidinin bulgusu, kan kalsiyum düzeyinde yükselmedir. Bu durum rutin kan tetkiklerinde saptanabildiği gibi, böbrek taşı ve kemik erimesi gibi hastalıkların araştırılması sırasında yapılan tetkiklerde de ortaya çıkarılabilir. Paratiroid adenomları ultrasonografi ile saptanabilir. Hiperplazi varlığında ultrasonografi ile bezlerdeki büyüme gösterilemese de, laboratuvar incelemelerinde kalsiyum ve parathormon yüksekliğinin tespiti ile tanı konulabilir. Anormal yerleşimli paratiroid adenomlarının tespitinde sintigrafi gibi özel tanı yöntemleri de kullanılır.

Paratiroid Bezi Hastalıklarının Cerrahi Tedavilerinde Kullanılan Güncel Yöntemler

Paratiroid bezde büyüme ve aşırı çalışma tespit edilen vakalarda, hedeflenmiş paratiroidektomi denilen bir yöntemle daha küçük bir kesiden bu bezlere ulaşılarak ameliyatla çıkarılmaları sağlanır. Tüm bezlerde sorun olan hiperplazi (aşırı büyüme) durumunda ise, tiroid ameliyatına benzer bir bezin yarısının korunup diğerlerinin çıkarılmasının sağlandığı subtotal paratiroidektomi ameliyatı yapılır. 

Adrenal bez nedir?

Böbreküstü bezi de denen adrenal bez her iki böbreğin üzerinde bulunan ve vücudumuz için son derece önemli birçok hormonu salgılayan sağ ve sol olmak üzere iki adet olan salgı bezidir.

Adrenal Bez Hastalıkları Nelerdir?

Adrenal bezin birçok hastalığı bulunmaktadır. Bunlardan cerrahi tedavi gerektirenler Feokromositoma adı verilen çarpıntı, hipertansiyon ve yüzde kızarma atakları ile belirti veren kitlelerin neden olduğu hastalıklar, kanda potasyumun düşmesi, hipertansiyon, halsizlik ve güçsüzlük gibi bulgularla ortaya çıkan Conn sendromu ve aşırı steroid hormon üretimine neden olan Cushing sendromu sayılabilir. 

Adrenal Bez Hastalıklarında Tanı

Adrenal bez hastalıklarının büyük çoğunluğu açıklanan belirtileri gösteren hastaların kan hormon düzeylerindeki artışlarının laboratuvarda tespit edilmesi ve buna neden olan böbrek üstü bez kitlelerinin tomografi, MR ve sintigrafi gibi görüntüleme yöntemleri ile yerlerinin saptanması ile tanı konulur. 

Meme ve Tiroid Cerrahisi Filmi

Uygulamalarımız

Soru - Cevaplar

World Of Clinic olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz

Detaylı Bilgi
Hemen Ara WhatsApp